ქარჩხაძის გამომცემლობა

კალათა

Cart ნივთი: 0 - 0 ლარი
ავტორიზაცია

კონფიდენციალურობის და უსაფრთხოების პოლიტიკა

1. ზოგადი პირობები 1.1. შპს ქარჩხაძის გამომცემლობა  (შემდგომში – ადმინისტრატორი ან ჩვენ) მადლობას გიხდით ამ ვებ გვერდზე (შემდგომში – ვებ გვერდი) შემობრძანებისთვის და ჩვენი მომსახურებებით და პროდუქტებით დაინტერესებისათვის. 1.2. ქვემოთ მოცემულ ტექსტში სიტყვები “თქვენ” და “მომხმარებელი” ნიშნავს ვებგვერდზე შემოსულ ნებისმიერ სტუმარს. 1.3. თქვენს მიერ ვებ გვერდზე შესვლა ნიშნავს თქვენს თანხმობას წინამდებარე კონფიდენციალურობის და უსაფრთხოების პირობებზე (შემდგომში – პირობები). შესაბამისად, თუ თქვენ არ ეთანხმებით ამ პირობებს, მაშინ ნუ გადახვალთ ვებ გვერდის სხვა გვერდებზე. ამ პირობებში დროდადრო შეიძლება შევიდეს ცვლილებები. ამიტომ გთხოვთ, რეგულარულად გაეცნოთ მას. 2. ჩვენი პრინციპები კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებით 2.1. მომხმარებლის პირადი საიდუმლოების პატივისცემა და დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საქმიანობისთვის. კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებით ჩვენი პრინციპების გაცნობით, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენს მომხმარებელს უკეთ ეცოდინებათ, თუ როგორ ვუზრუნველვყოფთ მომხმარებლის ინფორმაციის კონფიდენციალურობას და უსაფრთხოებას და ამავე დროს ვიყენებთ ამ ინფორმაციას მომსახურებებისა და პროდუქტების მიწოდებისთვის. 2.2. ჩვენ შეიძლება გავუმჟღავნოთ და გადავცეთ ამ ვებ გვერდზე შეტანილი ნებისმიერი ინფორმაცია ნებისმიერ სხვა პირს ან ორგანიზაციას კლიენტის თანხმობით. 2.3. განგიმარტავთ, რომ კონფიდენციალური და პირადი ინფორმაციის განჟღავნებად არ ჩაითვლება იმ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გადაცემა, (ა) რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე არის/გახდება საჯარო და (ბ) რომლის გამჟღავნებაც განხორციელდება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, მათ შორის მესამე პირ(ებ)ის კანონიერი მოთხოვნის დაკმაყოფილების შედეგად. 2.4. ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას მასზედ, რომ ჩვენ მთელი სერიოზულობით დავიცავთ ყველა მომხმარებლის კონფიდენციალურობას და საიდუმლოებას. ჩვენ გვაქვს ფიზიკური, ელექტრონული და პროცედურული უსაფრთხოების გარანტიები, რომლებიც შესაბამისობაშია მოქმედ სამართლებრივ ნორმებთან, რათა დავიცვათ და შევინარჩუნოთ მომხმარებლის ინფორმაცია არაუფლებამოსილი წვდომისგან, გამოყენებისგან, შეცვლისგან ან განადგურებისგან. ჩვენ შემუშავებული გვაქვს შიდა პოლიტიკა და პროცედურები იმისათვის, რომ დავიცვათ მომხმარებლის ინფორმაციის კონფიდენციალურობა და შევასრულოთ შესაბამისი წესებისა და ნორმების მოთხოვნები. ჩვენი თანამშრომლები ვალდებული არიან დაემორჩილონ ამ პოლიტიკას, პროცედურებს, წესებსა და ნორმებს. 2.5. ჩვენ ვცდილობთ შევაგროვოთ, გამოვიყენოთ და შევინახოთ მომხმარებლის ინფორმაცია მხოლოდ სათანადო მიზნებისთვის. ჩვენ მიერ მომხმარებლის ინფორმაციის შეგროვება, გამოყენება და შენახვა შეზღუდულია მხოლოდ იმ დონემდე, რაც ჩვენი აზრით აუცილებელია საუკეთესო მომსახურების მიწოდებისთვის, ჩვენი საქმიანობის წარმართვისთვის, რისკების მართვისთვის, ჩვენი მომსახურებებისა და პროდუქტების გაყიდვისთვის და შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებისთვის. 2.6. დროდადრო ჩვენ ვდებთ ხელშეკრულებებს სხვა კომპანიებთან ჩვენთვის გარკვეული მომსახურებების მოწოდების თაობაზე ან იმისათვის, რომ მომხმარებლებმა ისარგებლონ ჩვენი მომსახურებებით და პროდუქტებით. ამ ხელშეკრულებების თანახმად, აღნიშნულმა კომპანიებმა შეიძლება მიიღონ ინფორმაცია კლიენტების შესახებ, მაგრამ ისინი ვალდებული არიან დაიცვან ეს ინფორმაცია და გამოიყენონ იგი მხოლოდ ჩვენს მიერ განსაზღვრული მიზნებით. 3. მესამე მხარისაგან ვებგვერდების ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა 3.1. რეგისტრაციისას, მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას, რომ ვებგვერდზე აუთენტიფიკაციის გავლის შემდეგ არ მოეთხოვება დამატებითი ვერიფიკაცია (მომხმარებლის სახელის და პაროლის შეყვანა). 3.2. მომხმარებელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ საიტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ არ მოხდება სისტემიდან ავტომატურად გამოსვლა და სესიის დასრულებამდე მისი მონაცემები იქნება ხელმისაწვდომი მესამე პირისთვის. ჩვენ პასუხისმგებლობას ვიხსნით ზემოთხსენებულ საკითხზე. 3.3. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, რომ განვსაზღვროთ და შევცვალოთ სესიის მოქმედების ვადა და პირობები. 4. ინფორმაციის გადამოწმება 4.1. თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით/აღიარებით კლიენტი ადასტურებს, რომ წინამდებარე ვებგვერდზე მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს. ინფორმაციის მოწოდება მოხდა მისი საკუთარი სურვილით და ამისათვის მას გააჩნია კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა. 4.2. ასევე წინამდებარე პირობებზე თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით/აღიარებით კლიენტი უფლებამოსილებას გვანიჭებს ჩვენ და თანხმობას აცხადებს მასზედ, რომ ჩვენს მიერ საკუთარი შეხედულებისამებრ ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი ოდენობით ნებისმიერი საკრედიტო ბიუროსგან მიღებულ იქნას მის შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემები და საკრედიტო ისტორია, მისი გაცნობის, გადამოწმების, შედარების, საკრედიტო გადაწყვეტილების მიღებისა და სხვა საქმიანობისათვის გამოყენების, ანალიზის ან/და შენახვისთვის. 5. პირობების მოქმედების მიზანი 5.1. ადმინისტრატორი და მისი აფილირებული პირები ვალდებულებას იღებენ, დაიცვან პირადი ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ ამ ვებგვერდის მომხმარებლებისგან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევიმუშავეთ წინამდებარე პირობები, რომ თქვენთვის განგვემარტა, თუ როგორი ტიპის ინფორმაციას და რა საშუალებით შევაგვროვებთ ამ ვებ გვერდის მომხმარებლებისგან, ასევე, თუ რა მიზნით შეაგროვებს, გადასცემს ან გაამჟღავნებს ადმინისტრატორი ამ მონაცემებს. ადმინისტრატორი იღებს წინდახედულობის ზომებს თქვენი მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. 5.2. ეს პირობები ვრცელდება ნებისმიერ ინფორმაციაზე, რომელსაც ადმინისტრატორი მოიპოვებს თქვენ მიერ ამ ვებ გვერდით სარგებლობის შედეგად. პირობები არ ვრცელდება ნებისმიერ ისეთ ინტერნეტ ვებგვერდზე, რომლებზე ბმულსაც ეს ვებ გვერდი შეიცავს, მაგრამ კონტროლირდება მესამე პირების მიერ, რომლებიც არ არიან აფილირებული ადმინისტრატორთან (შემდგომში – მესამე პირების საიტები). გთხოვთ, გაეცნოთ მესამე პირების საიტების კონფიდენციალურობის განაცხადებს, რადგან ადმინისტრატორი არ არის პასუხისმგებელი და არ აკონტროლებს მესამე პირების საიტების შემცველობას ან კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. 5.3. ეს პირობები ექვემდებარება პასუხისმგებლობის შეზღუდვის თაობაზე ვებგვერდით სარგებლობის პირობებს ან ხელშეკრულების სხვა პირობებს, რომლებიც თქვენ დადებული გაქვთ ადმინისტრატორთან. 6. ინფორმაცია ვებგვერდზე ნავიგაციასთან დაკავშირებით 6.1. ამ ვებგვერდის ფუნქციონირებისთვის გამოყენებული საინფორმაციო ტექნოლოგიების (IT) სისტემები და კომპიუტერული პროგრამები, ჩვეულებრივი ფუნქციონირებისას, აგროვებენ სხვადასხვა პერსონალურ მონაცემს. აღნიშნული მონაცემები არის ის მონაცემები, რომლებიც ჩვეულებრივ გადაეცემა ხოლმე (TCP/IP პროტოკოლზე დაფუძნებული) ინტერნეტით სარგებლობისას. 6.2. ეს ინფორმაცია არ გროვდება შესაბამის პირებზე მონაცემთა ბაზის შესაქმნელად, მაგრამ, მისი ხასიათიდან გამომდინარე, მესამე პირების მიერ მონაცემთა დამუშავებისა და დახარისხების გზით, შესაძლებელია მისი მეშვეობით მოხდეს ინტერნეტ გვერდების მომნახულებელი მომხმარებლების იდენტიფიცირება. 6.3. ამ ტიპის ინფორმაცია მოიცავს ვებგვერდზე შემსვლელი მომხმარებლების კომპიუტერების ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართებს (IP address) და დომენების სახელწოდებებს, მოთხოვნილი რესურსების მისამართებს (რესურსების იდენტიფიცირების ერთიან ფორმატში – URL ფორმატი), მოთხოვნის დროს, მეთოდი რომლის მეშვეობითაც ხდება მოთხოვნის მიწოდება სერვერისთვის, პასუხად მიღებული ფაილის ზომა, სერვერის მიერ მოწოდებული პასუხის მდგომარეობის ამსახველი ციფრული კოდი (დასრულებულია წარმატებით, შეცდომებით, ა.შ.) და სხვა პარამეტრები, რომელბიც დაკავშირებულია ოპერაციულ სისტემასთან და მომხმარებლის საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან. ეს მონაცემები შეიძლება გამოყენებული იქნას მხოლოდ ანონიმური სტატისტიკური ინფორმაციის მიზნებისთვის, რაც შეეხება ვებგვერდის გამოყენებას და ვებგვერდის სწორი ფუნქციონირებისთვის აუცილებელ კონტროლს. 6.4. გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნული მონაცემები შეიძლება გამოყენებულ იქნას პირების დასადგენად, როდესაც მიმდინარეობს გამოძიება ქმედებებისა, რომლებიც მიიჩნევა კომპიუტერულ დანაშაულად და რომლებიც საფრთხეს უქმნის ვებ გვერდს ან პროცესორის სტრუქტურას ან სხვა დაკავშირებულ ან ბმულებით გადასასვლელ ვებგვერდებს. თუ ასეთი გამოძიება არ მიმდინარეობს, ინტერნეტ ქსელთან კავშირის ამსახველი მონაცემები ნადგურდება რამდენიმე დღეში. 7. მომხმარებლის მიერ ნებაყოფლობით მიწოდებული მონაცემები 7.1. როდესაც მოთხოვნილია ელექტრონული შეტყობინების გაგზავნა ადმინისტრატორის მისამართების ნაწილში მითითებულ მისამართებზე, მოთხოვნის შესასრულებლად აუცილებელია მომთხოვნის ზოგიერთი პერსონალური ინფორმაციის მოპოვება, მათ შორის მომთხოვნის ელექტრონული მისამართის. 7.2. ცალკეული შეტყობინებები შემაჯამებელი სახით მუდმივად შეიტანება ან აისახება იმ ვებ გვერდებზე, რომელიც სთავაზობს ცალკეულ მომსახურებებს, რომელსაც მომხმარებელი იყენებს. 8. სერვერის მიერ შექმნილი მოკლე საინფორმაციო ფაილები (cookies) 8.1. ადმინისტრატორის ვებგვერდი შეიცავს ქუქის. ქუქი არის მოკლე ტექსტური ფაილი, რომელსაც თქვენ მყარ დისკზე ინახავს თქვენ მიერ მონახულებული ვებგვერდი. ტექსტური ფაილი შეიცავს ინფორმაციას და, სხვა მიზნებთან ერთად, გამოიყენება მნახველის მიერ შესაბამისი ვებგვერდით სარგებლობის უზრუნველსაყოფად. 8.2. არსებობს ორი ტიპის ქუქი. პირველი ტიპი, რომელსაც მყარ ქუქის (persistent cookies) უწოდებენ, ინახავს ფაილს თქვენ მყარ დისკზე გარკვეული დროით. ადმინისტრატორი იყენებს მყარ ქუქის იმისათვის, რომ დააფიქსიროს მნახველის ნავიგაცია ვებგვერდზე და შეაგროვოს სტატისტიკური მონაცემები. 8.3. ქუქის სხვა ტიპი, რომელსაც სესიის ქუქი (session cookie) ეწოდება, ინახება მხოლოდ იმ ხნის განმავლობაში, რა დროშიც თქვენ ახდენთ ნავიგაციას ვებგვერდზე. ადმინისტრატორის ინტერნეტ მომსახურების გამოსაყენებლად თქვენ უნდა დაეთანხმოთ სესიის ქუქის გამოყენებას. სესიის ქუქის ადმინისტრატორი იყენებს იმისათვის, რომ თქვენ შეძლოთ საბანკო ტრანზაქციების განხორციელება, ხოლო როდესაც თქვენ დატოვებთ ადმინისტრატორის ვებგვერდს ან დახურავთ ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამას (browser) – სესიის ქუქი თავისით წაიშლება. 8.4. თუ თქვენ არ დაეთანხმებით ქუქის გამოყენებით მუშაობას, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი სანავიგაციო პროგრამის (Interenet Explorer, Mozila Firefox, Google Crome და სხვა) უსაფრთხოების რეჟიმი. გაითვალისწინეთ, რომ თუ თქვენ არ დაეთანხმებით სესიის ქუქის გამოყენებით მუშაობას, თქვენ ვერ შეძლებთ საბანკო ტრანზაქციების და სხვა მოქმედებების შესრულებას ადმინისტრატორის ვებგვერდზე. 9. პირადი მონაცემების გადაცემის ფაკულტატური ხასიათი 9.1. გარდა ზემოხსენებული სანავიგაციო მონაცემებისა, მომხმარებლებმა შეიძლება თავიანთი პირადი ინფორმაცია შეიტანონ ვებ გვერდზე ცალკეული სერვისების განყოფილებებში განთავსებულ ელექტრონული მოთხოვნის ფორმებში. გაითვალისწინეთ, რომ ამ მონაცემების შეტანის გარეშე თქვენი მოთხოვნების დამუშავება შესაძლოა შეუძლებელი აღმოჩნდეს. 10. პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისთვის გამჟღავნება 10.1. ჩვენი მომსახურების სარგებლობის შედეგად, რეგისტრაციისას ჩვენი თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით ან/და თქვენგან მიღებული წერილობითი თანხმობის საფუძველზე თქვენ ჩვენ გვანიჭებთუპირობო უფლებას, თქვენი დამატებითი წინასწარი ან შემდგომი თანხმობის გარეშე: 10.2. ჩვენ გადავცეთ ან/და გაუმჟღავნოს ჩვენს ხელთ არსებული კონფიდენციალური ინფორმაცია ან/და პერსონალური მონაცემები ჩვენს შვილობილ, აფილირებულ ან სხვა ნებისმიერ მესამე პირებს მათ მიერ სხვადასხვა მომსახურების შემოთავაზებების ან/და გაწევის მიზნით 10.3. ჩვენ გვაქვს ფიზიკური, ელექტრონული და პროცედურული უსაფრთხოების გარანტიები, რომლებიც შესაბამისობაშია მოქმედ სამართლებრივ ნორმებთან, რათა დავიცვათ და შევინარჩუნოთ კლიენტის ინფორმაცია არაუფლებამოსილი წვდომისგან, გამოყენებისგან, შეცვლისგან ან განადგურებისგან. 11. პირადი მონაცემების მარკეტინგული მიზნებისთვის გამოყენება 11.1. ვებ გვერდზე დაფიქსირებულ საკონტაქტო რეკვიზიტებზე (მათ შორის და არამარტო მომხმარებლის ტელეფონის ნომერზე, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე და სხვა) ადმინისტრატორის მიერ განსაზღვრული პერიოდულობით, შესაძლებელია განხორციელდეს მოკლე ტექსტური, ხმოვანი ან/და სხვა სახის სარეკლამო/საინფორმაციო შეტყობინებების გაგზავნა, მანამ სანამ ბანკი მომხმარებლისაგან არ მიიღებს სხვაგვარ წერილობით მითითებას (unsubscribe). აღნიშნული წერილობითი მითითების მიღება შესაძლებელია ბანკის მიერ განსაზღვრული ელექტრონული ან არაელექტრონული მომსახურების არხებით. 12. დამუშავების პროცედურები და უსაფრთხოების ღონისძიებები 12.1. პირადი მონაცემები მუშავდება ავტომატიზებული ან არაავტომატიზებული აღჭურვილობით. მისი დამუშავების ხანგრძლივობა განისაზღვრება მხოლოდ იმ დროით, რაც აუცილებელია იმ სამუშაოს შესასრულებლად, რისთვისაც ხდება აღნიშნული მონაცემების შეგროვება. უზრუნველყოფილია კონკრეტულ უსაფრთხოების ზომებთან შესაბამისობა იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული მონაცემთა დაკარგვა, უკანონო ან არასწორი გამოყენება და არაუფლებამოსილი დაშვება. ცალკეული მომსახურებებისთვის განკუთვნილ ვებგვერდის განყოფილებებში, სადაც აუცილებელია მოსარგებლე მომხმარებლის მიერ პირადი მონაცემების შეტანა, ხდება მონაცემთა დაშიფვრა უსაფრთხო მიერთების პროტოკოლად (Secure Sockets Layer– SSL) წოდებული უსაფრთხოების ტექნოლოგიის გამოყენებით. SSL ტექნოლოგია კოდებად გარდაქმნის ინფორმაციას მის ინტერნეტში გაგზავნამდე, მომხმარებლის კომპიუტერსა და ადმინისტრატორის ცენტრალურ სისტემებს შორის. შედეგად ეს ინფორმაცია გაუგებარი ხდება არაუფლებამოსილი პირებისთვის და ამ გზით ხდება გადაცემული ინფორმაციის ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა. SSL ტექნოლოგიის გამოყენებისთვის აუცილებელია, მომხმარებლის მიერ გამოყენებული ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამა (browser) იძლეოდეს მინიმუმ 128 ბიტის მოცულობის უსაფრთხოების გასაღებების “გაცვლის” შესაძლებლობას, რათა უზრუნველყოფილი იქნას უსაფრთხო დაკავშირება ზემოაღნიშნული წესით ადმინისტრატორის ცენტრალურ სისტემებთან. 13. რა უნდა ვიცოდეთ ინტერნეტის მეშვეობით მონაცემთა გადაგზავნის შესახებ 13.1. ზოგადად, ინტერნეტი არ ითვლება უსაფრთხო გარემოდ, ხოლო ინტერნეტის მეშვეობით გადაცემულ ინფორმაციაზე შეიძლება წვდომა ჰქონდეს არაუფლებამოსილ მესამე პირებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ინფორმაციის გამჟღავნება, შინაარსის შეცვლა ან ტექნიკური დეფექტი. მაშინაც კი, როდესაც გამგზავნიცა და მიმღებიც ერთი და იგივე ქვეყანაში იმყოფებიან, ინტერნეტით გაგზავნილი ინფორმაცია შეიძლება გადაიცეს საერთაშორისო საზღვრების გავლით და გაიაროს იმ ქვეყანაში, სადაც მონაცემთა უსაფრთხოების დაცვა უფრო დაბალ დონეზეა თქვენ საცხოვრებელ ქვეყანასთან შედარებით. 13.3. გაითვალიწინეთ, რომ ჩვენ არ ვიღებთ არანაირ ვალდებულებას ან პასუხისმგებლობას თქვენი ინფორმაციის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, როდესაც ის ინტერნეტის მეშვეობით გადაეცემა ადმინისტრატორს. თქვენი კონფიდენციალურობის დაცვის მიზნით, შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ, თქვენი შეხედულებისამებრ, აირჩიოთ ადმინისტრატორთან კომუნიკაციის სხვა საშუალება. 14. არასრულწლოვნები 14.1. ადმინისტრატორი არ მოქმედებს განზრახ მისი ვებგვერდის გამოყენებით არასრულწლოვნებისგან ან 18 წლამდე ასაკის პირებისგან ინფორმაციის მიღების მიზნით