ქარჩხაძის გამომცემლობა

კალათა

Cart ნივთი: 0 - 0 ლარი
ავტორიზაცია

ოქროს ბუმბული

საბავშვო ლიტერატურის კონკურსი “ოქროს ბუმბული”

საკონკურსო დებულება


1. კონკურსის მიზანი

1.1. საბავშვო ლიტერატურის კონკურსის “ოქროს ბუმბული” (შემდგომში – კონკურსი) მიზანია ქვეყანაში საბავშვო ლიტერატურული პროცესების განვითარება, თანამედროვე ქართველი საბავშვო ავტორების/ილუსტრატორების პოპულარიზაცია, მაღალი მხატვრული და ესთეტიკური ღირებულების, ორიგინალური საბავშვო რომანის, მოთხრობებისა და ნახატებიანი წიგნის შექმნა.

 

2. კონკურსის პირობები

2.1. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ ფიზიკურ პირებს, ავტორებსა და ილუსტრატორებს, ვისაც სურვილი აქვთ შექმნან ორიგინალური საბავშვო ლიტერატურა და ნახატებიანი წიგნი.

2.2. კონკურსში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ქართულ ენაზე დაწერილი, გამოუქვეყნებელი, ორიგინალური საბავშვო ნაწარმოებები.

2.3. 2020 წლის “ოქროს ბუმბული” პრიზებს გასცემს 3 ნომინაციაში:

  • საუკეთესო საბავშვო რომანი
  • საუკეთესო საბავშვო მოთხრობების კრებული
  • საუკეთესო ნახატებიანი წიგნი
შენიშვნა: ქართულ ენაში ჯერ კიდევ დაუმკვიდრებელ ტერმინთა გამო, განვმარტავთ: ა) ტერმინი “საბავშვო რომანი” არის ადექვატი ინგლისური “Children’s Novel”-ისა, და აღნიშნავს საბავშვო წიგნს, დაწერილს პროზად, რომელიც წარმოადგენს ერთ მთლიან ნაწარმოებს და შედგება მინიმუმ 20000 სიტყვისგან; ბ) ტერმინი “ნახატებიანი წიგნი” არის ადექვატი ინგლისური “Picture Book”-ისა, და აღნიშნავს ილუსტრირებულ საბავშვო წიგნს, რომელშიც ილუსტრაციებს ტექსტის ტოლი, ან მეტი ადგილი უჭირავს.

2.4. თითოეული პრიზი შეადგენს 5000 ლარს კანონით გათვალისწინებული საშემოსავლო გადასახადის და საპენსიო შენატანის დაქვითვის შემდეგ.

2.5. საკონკურსოდ წარმოდგენილ ნახატებიან წიგნს შესაძლებელია ჰყავდეს როგორც ერთი ავტორი, რომელიც შექმნის როგორც ტექსტს, ასევე ილუსტრაციას, ასევე დაშვებულია მხატვრისა და ტექსტის ავტორის კოლაბორაცია.

2.6. ავტორთა ჯგუფის მიერ შექმნილი ნახატებიანი წიგნის გამარჯვების შემთხვევაში პრემია გაიყოფა თანაბარ ნაწილებად.

2.7. კონკურსანტს აღნიშნულ კონკურსში შეუძლია ერთზე მეტი საკონკურსო ნამუშევრის წარმოდგენა.

2.8. კონკურსში წარმოდგენილი ნამუშევრების მიღების დაწყების თარიღი განისაზღვრება არაუადრეს 2020 წლის 24 სექტემბრისა, ხოლო დასრულების თარიღი – არაუგვიანეს 2020 წლის 15 ნოემბრისა.

2.9. კონკურსში ნამუშევრების მიღების დასრულების შემდეგ, ჟიური დაიწყებს მიღებული ნაწარმოებების წაკითხვას, შეფასებას და გამოავლენს გამარჯვებულებს (არაუადრეს 2020 წლის 16 ნოემბერისა და არაუგვიანეს 2020 წლის 8 დეკემბრისა).

2.10. კონკურსის ფარგლებში საკონკურსო ნაწარმოებების მიღება განხორციელდება კონკურსის ელექტრონული ფოსტის – oqrosbumbuli@karchkhadze.ge – გამოყენებით. 

 

 

3. საკონკურსო ნაწარმოებების მიღების წესი

3.1. კონკურსის გამოცხადების შემდეგ, ნაწარმოებები იგზავნება გამომცემლობის სპეციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე oqrosbumbuli@karchkhadze.ge ანონიმურად, ავტორის სახელისა და გვარის გარეშე.

3.2. მას შემდეგ, რაც ჟიური განიხილავს ნაწარმოებებს და დაასრულებს შეფასებას, ავტორები კვლავ გზავნიან გამომცემლობის ელექტრონულ ფოსტაზე წერილს, სადაც ეწერება მხოლოდ მათ მიერ გაგზავნილი ნაწარმოების სახელი, პირველი ფრაზა და ავტორის სახელი და გვარი. ამგვარად, ჟიურისთვის ნათელი ხდება გამარჯვებული ნაწარმოებების ავტორთა ვინაობა, რაც მოგვიანებით დაჯილდოების ცერემონიალზე საჯაროდ გაცხადდება.

3.3. 1 და 2 ნომინაციებში საკონკურსო ერთეულები (საუკეთესო საბავშვო რომანი და (საუკეთესო საბავშვო მოთხრობების კრებული) უნდა გამოიგზავნოს მხოლოდ ტექსტის სახით, არანაირი ვიზუალური მასალის თანხლებით, pdf ფორმატში. მე-3 ნომინაციაში (საუკეთესო ნახატებიანი წიგნი), ასევე pdf ფორმატში, უნდა გამოიგზავნოს ტექსტიც და ილუსტრაციებიც, დალაგებული იმ სახით, რა სახითაც წიგნისთვის იქნება განკუთვნილი. არაა აუცილებელი საგამომცემლო დიზაინის გაკეთება, მაგრამ აუცილებელია ტექსტის და ილუსტრაციების შესაბამისად დალაგება თითოეულ გვერდზე.

3.4. კონკურსანტი არ აქვს უფლება შეცვალოს წარმოდგენილი საკონკურსო ნამუშევარი.

 

4. ჟიური და ნაწარმოებების შერჩევის კრიტერიუმები

4.1. მიღებულ საკონკურსო ნაწარმოებებს განიხილავს 5 წევრისაგან შემდგარი საკონკურსო ჟიური (შემდგომში – ჟიური).

4.2. კონკურსის შედეგების ოფიციალურ გამოქვეყნებამდე, საკონკურსო ჟიურის შემადგენლობა და საკონკურსო ჟიურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ანინიმურია და არ საჯაროვდება.

4.3. კონკურსის შედეგების ოფიციალურ გამოქვეყნებამდე, მონაწილეთა ვინაობა ანინიმურია და არ საჯაროვდება.

4.4. კონკურსის ფარგლებში მოწონებული ნაწარმოებების გამოვლენა საკონკურსო ჟიურის მიერ ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების საფუძველზე:

  • ნაწარმოებების კონკურსის მიზნებთან შესაბამისობა.
  • მაღალი მხატვრული და ესთეტიკური ღირებულება.
  • ბავშვისთვის შესაბამისი ენა და ილუსტრაცია.

4.5. ჟიურის მიერ მოწონებულად მიიჩნევა ის ნაწარმოები, რომლის ქულათა მეტ რაოდენობას დააგროვებს.

4.6. 1 და 2 ნომინაციებში (საუკეთესო საბავშვო რომანი და საუკეთესო საბავშვო მოთხრობების კრებული) მონაწილე ნაწარმოებები ჟიურის თითოეული წევრის მიერ ფასდება 10 ბალიანი სისტემით და ჯამდება. თუ აღმოჩნდა რომ ორმა ან მეტმა ნაწარმოებმა ერთნაირი ქულა მიიღო, ჟიური ხმათა უმრავლესობით წყვეტს, თუ რომელ ნაწარმოებს მიენიჭოს გამარჯვებულის სტატუსი.

4.7. მე-3 ნომინაციაში (საუკეთესო ნახატებიანი წიგნი), განსხვავებული შეფასების სისტემაა: აქ საკონკურსო ერთეული ფასდება 3 სკალით. პირველია ტექსტის შესაფასებელი 10 ბალიანი სკალა, მეორეა ილუსტრაციების შესაფასებელი 10 ბალიანი სკალა, ხოლო მესამეა ტექსტისა და ილუსტრაციების თანადობის განმსაზღვრელი 5 ბალიანი სკალა. აქაც საბოლოოდ ჯამდება ქულები, და აქაც, თუ აღმოჩნდა რომ ორმა ან მეტმა საკონკურსო ერთეულმა მიიღო ერთნაირი ქულა, ჟიური ხმათა უმრავლესობით წყვეტს თუ რომელ ნაწარმოებს მიენიჭოს გამარჯვებულის სტატუსი.

 

5. კონკურსის ვადები

5.1. ნამუშევრების მიღების დაწყების თარიღი განისაზღვრება არაუადრეს 2020 წლის 24 სექტემბერისა, ხოლო დასრულების თარიღი – არაუგვიანეს 2020 წლის 15 ნოემბრის 18 საათისა.

5.2. ჟიურის მიერ კონკურსში წარმოდგენილი ნამუშევრების გაცნობა/შეფასების დაწყების თარიღი განისაზღვრება არაუადრეს 2020 წლის 16 ნოემბრისა, ხოლო დასრულების თარიღი – არაუგვიანეს 2020 წლის 8 დეკემბრისა.

5.3. ნომინაციებში გამარჯვებული ავტორების/ნაწარმოებების გამოცხადება და დაჯილდოვების ცერემონიალი ჩატარდება 2020 წლის 10 დეკემბერს.

5.4. ინფორმაცია კონკურსში გამარჯვებული ნაწარმოებების შესახებ გასაჯაროვდება 11 დეკემბერს გამომცემლობის ფეისბუქ და ვებგვერდზე: http://karchkhadze.ge.

5.5. დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა აქვთ კონკურსთან დაკავშირებით კითხვების არსებობის შემთხვევაში, კონსულტაციები მიიღონ კონკურსის გამოცხადების დღიდან (2020 წლის 24 სექტემბერი) საკონკურსო ნაწარმოებების მიღების დასრულებამდე (2020 წლის 15 ნოემბერი) ელექტრონულად, მისამართზე: info@karchkhadze.ge.

 

6. ესეების ქვე-კონკურსი

6.1. “ოქროს ბუმბულის” პარალელურად და საბავშვო ლიტერატურის თემის წინ წამოსაწევად, ჩატარდება ქვე-კონკურსი საქართველოს სკოლების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებისათვის, რომელთაც უნდა დაწერონ ესეები საბავშვო ლიტერატურის შესახებ.

6.2. ესეების კონკურსი იწყება “ოქროს ბუმბულის” გამოცხადების შემდეგ, მომდევნო კვირაში ( 2020 წლის 1 ოქტომბერი), ესეების კონკურსს ექნება ყოველკვირეული სახე, და გაგრძელდება 6 კვირა.

6.3. ესეების კონკურსში წარმოდგენილი ნამუშევრების მიღების დაწყების თარიღი განისაზღვრება არაუადრეს 2020 წლის 1 ოქტომბრისა, ხოლო დასრულების თარიღი – არაუგვიანეს 2020 წლის 15 ნოემბრისა.

6.4. ყოველ კვირას, წინასწარ ცხადდება საბავშვო ლიტერატურასთან დაკავშირებული ახალი თემა, და ბავშვებს ეძლევათ ერთი კვირა, რათა დაწერონ და გამოგზავნონ შესაბამისი ესე.

6.5. ესეები იგზავნება სპეციალურად შექმნილ ელ. ფოსტაზე essays@karchkhadze.ge.

6.6. ყოველ კვირას გამოვლინდება ესეების კონკურსის კვირის გამარჯვებული. კონკურსის ბოლოს კი გამოვლინდება ესეების კონკურსის გამარჯვებული.

6.7. ესეების კონკურსს წარმართავს და ესეებს აფასებს გამომცემლობის წარმომადგენელი/კოორდინატორი.

6.8. ესეების კონკურსის ყველა გამარჯვებულს გამომცემლობისგან საჩუქრად გადაეცემა ქარჩხაძის გამომცემლობის წიგნები.

6.9. ყოველი კვირის საუკეთესო ესე ქვეყნდება “ოქროს ბუმბულის” პარტნიორ პლატფორმაზე mastsavlebeli.ge-ზე, ხოლო ავტორს საჩუქრად გადაეცემა ქარჩხაძის გამომცემლობის წიგნები.

6.10. ესეების ქვე-კონკურსში გამარჯვებული ესე დასახელდება “ოქროს ბუმბულის” დაჯილდოვების ცერემონიალზე 2020 წლის 10 დეკემბერს.

 

პროექტის ხელშემწყობები არიან:

თბილისის მერია

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საინფორმაციო მხარდამჭერი ტელეკომპანია ფორმულა

 

კონკურსთან დაკავშირებული ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ნომერზე  591504459, ან ელფოსტაზე info@karchkhadze.ge